เลขลับรัฐมนตรีใหม่ ตรีนุช เทียนทอง และ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

เป็นที่ทราบดีกันไปแล้วว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค.64 ราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนคนเก่าที่พ้นจากหน้าที่หลังจากถูกศาลสั่ง...